Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kamphuis Menderink B.V. Gerechtsdeurwaarders

 

1. Omschrijving niet-ambtelijke rechtspraktijk

Dit zijn diensten die tot het beroep, niet tot het ambt van de gerechtsdeurwaarder behoren en omvat onder meer: de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz.

 1. Opdrachtgevers
  De werkzaamheden worden verricht op verzoek en/of in opdracht van:
 • Advocaten
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Notarissen
 • Rechtsbijstandsverzekeraars
 • Adviseurs
 • overige opdrachtgevers

3. Basisvergoeding

In de zaken waarin een dossier aangelegd wordt, is een basisvergoeding van € 55,00 aan niet-ambtelijke kosten verschuldigd.

4. Tarieven tussenpersonen

Tussenpersonen zijn opdrachtgevers die beroepshalve juridische of incassowerkzaamheden verrichten waaronder gerechtsdeurwaarders, advocaten en leden van de NVI of NVRA.

In zaken zonder tegenspraak of afdoening voor de eerstdienende dag, wordt gerekend de helft van het gemachtigde-salaris met een minimum van € 4,50.

In zaken op tegenspraak wordt gerekend een derde van het gemachtigde-salaris met een minimum van € 4,50 en vermeerderd met € 150,00 voor elke verrichting terzake van het voorbereiden en bijwonen van een comparitie van partijen, een getuigenverhoor en bezichtiging ter plaatse. De (e)faxkosten bedragen € 0,68 per ontvangen pagina A4. Voor het vermenigvuldigen van exploten, conclusies etc. wordt € 0,68 gerekend.

Terzake van afwikkeling zijn bovendien de afwikkelingskosten verschuldigd. De grondslag voor de berekening is het ontvangen bedrag onder aftrek van alle andere verschuldigde kosten. De afwikkelingskosten bedragen 5% met een minimum van € 15,00.

5. Tarieven adviseurs

Voor werkzaamheden, verricht voor adviseurs die zelf de zaak juridisch opzetten en behandelen, wordt 10% van het geïncasseerde bedrag, vermeerderd met de helft, respectievelijk een derde van het toegewezen gemachtigde-salaris, in rekening gebracht.

6. Tarieven overige opdrachtgevers

Onder incassowerkzaamheden worden verstaan die werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van gepretendeerde vorderingen.

Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de schuldenaar tenminste éénmaal schriftelijk of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever rechtsmaatregelen genomen.

De incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Aan de opdrachtgever wordt overeenkomstig de voorwaarden ook in rekening gebracht de incassotarieven over het bedrag van de hem ter incasso gegeven vordering, indien de opdrachtgever met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of ondanks ingebrekestelling niets meer van zich laat horen.

Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.

De incassokosten worden berekend conform de wet incasso kosten;

Aan de opdrachtgever zal door Kamphuis Menderink B.V. worden berekend voor werkzaamheden terzake van incassowerkzaamheden:

 1. een tarief van 15% over het geïncasseerde bedrag vermeerderd met eventuele verschotten waarbij Kamphuis Menderink B.V. zal trachten deze kosten zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen.
 2. de grondslag voor de berekening van het geïncasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en rentr, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden.
 3. in alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt is de opdrachtgever aan Kamphuis Menderink B.V. verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor hun werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag.

7. Voorschotten

De opdrachtgever dient indien nodig, een door het deurwaarderskantoor te bepalen bedrag als voorschot ter dekking van de te maken kosten, te betalen.

 1. 8. Schuldenaarstarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders

Alle opdrachten worden aanvaard tegen de in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag) vermelde bedragen.

Enkele niet in het Btag genoemde werkzaamheden bedragen:

 • sommatie-exploot €  85,00
 • proces-verbaal van constatering per uur € 150,00
 • betekening ex. EG Betekenings-verordening excl. verschotten €   65,00
 • wisselprotest € 136,93

* Indien de ambtshandeling langer duurt dan 1,5 uur, dan wordt het Btagtarief verhoogd met de daarvoor geldende Btag tarieven.

** De normale werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze werktijden, in het weekend en op feestdagen worden de ambtshandelingen verricht tegen het dubbele van het normale tarief.

*** Voor spoedopdrachten zal ook het dubbele Btag tarief gerekend worden.

9. Omzetbelasting

Alle bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

10. Betaling

Voldoening dient te geschieden binnen 14 dagen nadat de declaratie aan de opdrachtgever toegezonden is, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

11. Verrekening

Kamphuis Menderink B.V. behoudt zich ten allen tijde het recht van verrekening voor.

12. Aansprakelijkheid

Kamphuis Menderink B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover de door haar afgesloten verzekeringen in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geven.