Vereenvoudiging incassoprocedure en pilot Rechtspraak en gerechtsdeurwaarders

Bericht van de Rechtspraak (link):

 

Den Haag, 04 december 2019,

 

Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken.

 

Zo streven we ernaar om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was eerst nog maximaal 6 weken. Ook werken we samen met de deurwaarders aan begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg. Daarnaast hebben we een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden, zodat vooraf precies duidelijk is welke gegevens de rechter nodig heeft.

Digitale uitwisseling en minder kosten

De Rechtspraak start in de eerste helft van 2020 ook een pilot met digitale uitwisseling van stukken met één of enkele deurwaarderskantoren. Na een evaluatie beslissen we over uitbreiding naar meer rechtbanken en meer deurwaarderskantoren. De minister voor Rechtsbescherming werkt tot slot mede op aandringen van de Rechtspraak aan een wetsvoorstel om de kosten van de gang naar de rechter in incassozaken omlaag te brengen.

 

 

 

Feestdagen

Feestdagen

 

Het Ministerie van Justitie heeft de volgende dagen voor het einde van het jaar vastgesteld waarop wij geen ambtshandelingen mogen verrichten:

  • Woensdag 25 december 2019 ( 1e Kerstdag)
  • Donderdag 26 december 2019 ( 2e Kerstdag)
  • Vrijdag 27 december 2019 ( gelijkgestelde dag)
  • woensdag 1 januari 2020 (nieuwjaarsdag)

Heeft u toch een exploot die een dezer betekend moet worden, neem dan even contact op.

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie. SNG is sinds 2018 mede-initiator van dit platform.

Via Schuldenwijzer kan iemand met DigiD inzicht krijgen in zijn eigen schuldenlast en dit delen met andere partijen zoals schuldhulpverleners, waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen.

Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoen vanzelfsprekend aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG. Het is inmiddels een bestaande voorziening. Sinds 20 juni 2019 is als eerste stap de beslaginformatie uit het Digitaal Beslagregister beschikbaar voor burgers.

Heeft u vragen over de schuldenwijzer, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Contact opnemen met ons kan natuurlijk ook.

Discussie ten einde: elk exploot is een ambtshandeling!

Discussie ten einde: elk exploot is een ambtshandeling!

Onze beroepsgroep, de KBvG, heeft in de loop der jaren behoorlijk wat discussie gevoerd over de vraag of ieder exploot die een gerechtsdeurwaarder uitbrengt, een ambtshandeling is en dat daar dientengevolge ook een informatie voor gevraagd kan worden uit de BRP. Gisteren heeft het Hof van beroep een einde aan die discussie gemaakt.

We schetsen nog even de geschiedenis:

In een beslissing van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders van 22 januari 2019 werd, naar de mening van de KBvG volstrekt ten onrechte, een oude uitspraak van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 8 februari 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0533) aangehaald. Het was uitgerekend die uitspraak uit 2011, maar ook de onbegrijpelijke opmerkingen die de Minister in de Memorie van Toelichting maakte (zie, p.9: het doen van exploten werd onder de nevenwerkzaamheden van art. 20 GDW geschaard), die voor de KBvG destijds de aanleiding vormden het leerstuk “Elk exploot is een ambtshandeling” nader te motiveren en onderbouwen. Dat standpunt van de KBvG werd in februari 2016 gepubliceerd.

Deze gemotiveerde opinie van de KBvG bepaalde – kortheidshalve – dat uit artikel 3:37 BW onder omstandigheden wel degelijk gronden voor een exploot zijn af te leiden, nu dat wetsartikel de bewijslast voor de ontvangst van een verklaring neerlegt bij de verzender. Die kan dat alleen onomstotelijk bewijzen met een exploot, en dus moet het voor en verzender mogelijk zijn die te (laten) doen.

In 2018 werden vervolgens Kamervragen beantwoord die gesteld waren door de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over e-Court (ingezonden 18 januari 2018). Op de vraag of de deurwaarder die wordt ingeschakeld door e-Court wel bevoegd is om in de Basisregistratie Personen persoonsgegevens te bekijken, antwoordde de Minister: “Op grond van het Autorisatiebesluit Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de toelichting daarop is de gerechtsdeurwaarder in principe uitsluitend bevoegd om het BRP te raadplegen ten behoeve van de uitoefening van een wettelijke taak. Daarvan is bij de oproeping ten behoeve van e-Court geen sprake. De gerechtsdeurwaarder kan echter voor deze oproeping wel een exploot uitbrengen. De KBvG stelt zich op het standpunt dat aangezien het arbitrage-geding met een exploot wordt ingeleid, de zorgvuldige beroepsuitoefening van de gerechtsdeurwaarder bevraging van het BPR vereist. Over deze interpretatie treed ik met de KBvG en BZK nader in overleg.”

Dit antwoord van de Minister veroorzaakte een naar de mening van de KBvG niet te aanvaarden lacune in de regelgeving die civielrechtelijk tot schade voor procespartijen en onacceptabele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarders zou kunnen leiden.

Het was dan ook met grote belangstelling dat de KBvG een tuchtprocedure heeft gevolgd, waarin de Kamer voor gerechtsdeurwaarders op 22 januari 2019 in eerste aanleg uitspraak deed. De Kamer overwoog (r.o. 4.4): “Ten aanzien van klachtonderdeel b overweegt de kamer dat de gerechtsdeurwaarder op grond van artikel 4 lid 2 van de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming van persoonsgegevens niet bevoegd was om een adresverificatie uit te voeren, nu geen sprake is van een ambtshandeling.”
Reden voor de gerechtsdeurwaarder in kwestie om hoger beroep in te stellen. Het Hof van beroep deed gisteren uitspraak in deze tuchtzaak.

Enkele overwegingen van het Hof uitgelicht:

Over Elk exploot is een ambtshandeling:
“6.4. Hetgeen de Hoge Raad in dit arrest heeft overwogen over “het doen van dagvaardingen” geldt ook voor “het doen van (…) verdere exploten als bedoeld in art. 2, lid 1, onder b, Gdw. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder die een exploot doet, een ambtshandeling verricht, ongeacht de inhoud van het exploot en ongeacht het antwoord op de vraag of er een wettelijk voorschrift bestaat waaruit voortvloeit dat de handeling bij exploot dient te geschieden, bij exploot kan geschieden of niet bij exploot kan geschieden. Indien een gerechtsdeurwaarder een exploot doet waarbij een persoon wordt opgeroepen om voor e-Court te verschijnen, is dat dus een ambtshandeling.”

En:
“6.28. (…) Echter, indien -op welke basis dan ook- ervoor wordt gekozen om de oproeping bij exploot uit te brengen, dan kan een dergelijke handeling (…) niet anders worden gekwalificeerd dan als een ambtshandeling. Een en ander volgt rechtstreeks uit het bepaalde in artikel 2 lid 1, aanhef en sub b slot, en lid 2 Gdw. (…)”

Over de KBvG-notitie Ëlk exploot is een ambtshandeling”
“6.26. De notitie kan niet worden aangemerkt als een verordening op de voet van art. 57 lid 2 of art. 80 Gdw. De notitie bevat geen beroeps- of gedragsregels en geen verbindende voorschriften. De notitie bevat wel een rechtsopvatting. Gelet op het gezag dat binnen de beroepgroep pleegt toe te komen aan een dergelijke notitie, dient te worden aangenomen dat een gerechtsdeurwaarder die in overeenstemming met die rechtsopvatting handelt, in beginsel niet tuchtrechtelijk laakbaar handelt, zolang die rechtsopvatting niet door de tucht- of burgerlijke rechter als onjuist van de hand is gewezen.”

Welke kosten brengen wij u in rekening als u bij ons een dossier indient terwijl u (of uw cliënt) een toevoeging heeft?

De vergoeding van de exploot kosten

Een belangrijke bepaling is Artikel 40, eerste lid van het Besluit Vergoedingen Rechtsbijstand 2000 (Besluit rechtsbijstand):

Gerechtsdeurwaarders aan wie in een zaak waarin op grond van een toevoeging rechtsbijstand wordt verleend, het uitbrengen van een exploot of het opmaken van een proces-verbaal is opgedragen, of die bijstand hebben verleend bij de tenuitvoerlegging van de in een zodanige zaak gegeven uitspraak, ontvangen van rijkswege 75% van het bedrag dat zij volgens het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) zouden hebben mogen berekenen, met dien verstande dat de verschotten voor rekening van de opdrachtgever blijven. >>>

Hoge Raad schept duidelijkheid over betekening aan het briefadres

De KBvG heeft schriftelijke opmerkingen ingediend bij de Hoge Raad die hebben geleid tot beantwoording van de prejudiciële vragen over de betekening aan het briefadres. Na de jarenlange verdeeldheid bij feitelijke instanties over of nu op een briefadres of openbaar moet worden betekend luidt het verlossende antwoord dat voor de toepassing van de artikelen 45-47 Rv een briefadres worden aangemerkt als een gekozen woonplaats in de zin van artikel 1:15 BW.

Bij een bekend briefadres is voor openbare betekening geen plaats, tenzij de deurwaarder moet aannemen dat het briefadres niet (meer) juist is en de stukken de betrokkene niet zulen bereiken bij betekening aan het briefadres. De rechter van de plaats van het briefadres is als rechter van de gekozen woonplaats de bevoegde rechter als bedoeld in artikel 99 lid 1 Rv.. Het voorgaande heeft geen gevolgen voor exploten die voor 1 augustus 2019 openbaar zijn of zullen worden betekend. Lees verder op rechtspraak.nl