Explootvrije dagen

Explootvrije dagen zijn de door het Ministerie van Justitie vastgestelde data waarop een gerechtsdeurwaarder geen ambtshandelingen mag uitvoeren.

 • De volgende data gelden voor 2021:
 • 02 april 2021 (Goede Vrijdag)
 • 04 april 2021 (Eerste Paasdag)
 • 05 april 2021 (Tweede Paasdag)
 • 27 april 2021 (Koningsdag)
 • 05 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
 • 13 mei 2021 (Hemelvaart)
 • 14 mei 2021 (Gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
 • 23 mei 2021 (Eerste Pinksterdag)
 • 24 mei 2021 (Tweede Pinksterdag)

Heeft u exploten met een deadline op één van deze dagen, neem gerust contact op! We zoeken samen naar een oplossing!

Convenant KBvG en J&V

Donderdag 29 oktober

Gerechtsdeurwaarders en Justitie sluiten convenant

Ministerie van JenV en de KBvG gaan samen positie gerechtsdeurwaarders versterken

 Den Haag – De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en het ministerievan Justitie en Veiligheid zetten de komende jaren samen stappen om de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep ook in de toekomst te waarborgen. Dat hebben ze afgesproken in een convenant dat is ondertekend door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en door KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. Het is de eerste keer dat Justitie een dergelijk convenant sluit met een juridische beroepsgroep.

 Gerechtsdeurwaarders spelen een belangrijke rol in het Nederlandse rechtsbestel, als onafhankelijke uitvoerders van gerechtelijke uitspraken. Onderdeel van de afspraken is dat er regelmatig overleg plaatsvindt op alle niveaus en dat de positie van gerechtsdeurwaarders beter wordt meegenomen bij de totstandkoming en wijziging van wetgeving. Daarnaast worden – in lijn met de Commissie-Oskam – de tarieven verhoogd en worden grenzen gesteld aan de prijsafspraken die gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken. Mensen met schulden weten zo beter waar ze aan toe zijn, en gerechtsdeurwaarders zullen met passende tarieven beter in staat zijn hun onafhankelijke rol zorgvuldig in te vullen.

Bij het convenant is een bijlage gevoegd met 31 onderwerpen, die in de samenwerking tussen de KBvG en het ministerie de komende jaren op de agenda zullen staan. Daarbij komen belangrijke prioriteiten van de KBvG en het ministerie aan de orde zoals verdere digitalisering, transparantie van vermogen, de rol bij problematische schulden en een tarief bij het voorkomen van een beslag of ontruiming.

Minister Dekker over het convenant: “Door de coronacrisis neemt het risico op onbetaalde rekeningen toe en komen mensen met schulden verder in de problemen. Juist daarom is er behoefte aan onafhankelijke deurwaarders die ervoor zorgen dat schulden ingelost worden en tegelijkertijd rekening houden met de situatie van personen die moeten betalen. Met deze afspraken kunnen deurwaarders hun rol ook in de toekomst goed blijven vervullen.”

“Het convenant betekent een wederzijds commitment richting een gezamenlijke toekomst,” zegt KBvG-voorzitter Van de Donk, die eind deze maand afzwaait als voorzitter van de KBvG. “We hebben een gemeenschappelijk belang in het versterken van de positie van de gerechtsdeurwaarder, als onmisbare schakel in het rechtsstelsel. Hiermee zetten we een belangrijke stap voor de continuïteit van de beroepsgroep.”

 Over de KBvG

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid.

Tarieven gerechtsdeurwaarders na 20 jaar bijgesteld: de KBvG heeft gereageerd.

De tarieven die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening brengt bij burgers en bedrijven met schulden, worden per 1 januari 2021 – na bijna 20 jaar –  in een AMvB integraal verhoogd. Eerdere onderzoeken (2016 en 2019) toonden aan dat de tarieven niet meer kostendekkend waren. De AMvB is in consultatie gegaan en de KBvG heeft daarop gereageerd.

De aanpassing volgt uit het advies van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Deze staatscommissie onderzocht de kostprijs van de ambtshandelingen in opdracht van de minister en kwam in juli 2019 met het rapport ‘Tussen ambt en markt’.In dit rapport is aangegeven dat verdere waarborging van de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder gewenst is en dat aanpassing van de tarieven daar een noodzakelijk onderdeel van is. De huidige tariefstructuur in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag) dateert van het jaar 2001. In de tussentijd zijn deurwaarderskantoren verder geprofessionaliseerd en zijn de werkzaamheden veranderd. De commissie zegt in haar advies dat de dossiers complexer zijn geworden, er vindt meer communicatie plaats met vooral schuldenaren en de reistijden zijn toegenomen. De huidige Btag-tarieven zijn hierdoor niet voldoende om kostprijs van de ambtshandelingen te dekken.Redelijke vergoeding

Het kabinet nam eerder de aanbevelingen van de commissie over. De nieuwe tarieven zorgen ervoor dat de gerechtsdeurwaarder zijn werk op een maatschappelijk verantwoorde manier en in onafhankelijkheid kan doen. Met de Algemene maatregel van bestuur, die nu ter consultatie is voorgelegd, wil de minister de tarieven met ingang van 1 januari 2021 aanpassen.

Reactie KBvG

De KBvG onderschrijft nut en noodzaak van de herijking. Het komt de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder ten goede dat de tarieven de gemiddelde kostprijsontwikkeling volgen.

In navolging van de adviezen uit het rapport Oskam, adviseert de KBvG echter om ook voor de toekomst de indexerings-methode te wijzigen. Ook zal naar een verhoging voor de vergoeding van de verdeelkosten moeten worden gekeken.

van: www.kbvg.nl

GDW.magazine en GDW.online, oplossingen voor schuldeiser en schuldenaar

Beste relatie,

Als gerechtsdeurwaarders zijn we lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Deze beroepsorganisatie geeft twee periodieken uit die ook voor u interessant kunnen zijn: GDW.magazine en GDW.online.

De eerste uitgave van het GDW.magazine vindt u hier: https://www.kbvg.nl/download/Publicaties/gdw.magazine-1.pdf.

Via het platform GDW. deelt de KBvG actief haar standpunten en ideeën, worden verrassende samenwerkingsvormen belicht, en gaat ze actief de dialoog aan met de ‘schuldenketen’, beleidsmakers, wetenschappers en andere betrokkenen. Het gaat hierbij om het leggen van verbindingen, het delen van kennis en het faciliteren van oplossingen. Oplossingen voor schuldeisers én schuldenaren.

U kunt zich kosteloos voor het magazine en de nieuwsbrief aanmelden.

GDW.magazine en GDW.online

GDW.magazine verschijnt twee keer per jaar en biedt achtergronden en opinie. GDW.online is een e-mailnieuwsbrief, verschijnt zes keer per jaar en gaat meer in op de actualiteit.

 

Meld u aan en ontvang GDW.

Exploot vrije dagen 2020

Op onderstaande dagen mogen wij geen exploten uitbrengen.

 • 10 april 2020 (Goede Vrijdag)
 • 13 april 2020 (Paasmaandag)
 • 27 april 2020 (Koningsdag)
 • 05 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
 • 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
 • 22 mei 2020 (dag na Hemelvaart, gelijkgesteld aan een feestdag bij Koninklijk Besluit)
 • 01 juni 2020 (Pinkstermaandag)

Houdt u rekening met deze dagen?

Heeft u toch een opdracht die uitgebracht moet worden en weet u niet goed wat u moet doen. Neem dan gerust even contact op!

Art. 47 Rv Corona-betekening in veegwet

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de werkwijze die de als KBvG heeft geadviseerd, de zogenaamde ‘corona-betekening’ ex artikel 47 Rv. Zeker nadat er twee uitspraken werden gepubliceerd die deze wijze van betekening ter discussie stelden.

Die discussie is nu beslecht. Het ministerie van J&V heeft een tweede spoedwet geschreven, waarin onder meer wordt bepaald dat voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van een feitelijke onmogelijkheid steeds sprake is zolang de maatregelen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand houden wegens besmettingsgevaar met Covid-19. Ook wordt bepaald dat dit artikel terug werkt tot en met 16 maart 2020. Die wijziging wordt als volgt gemotiveerd en aangekondigd:

“Bij de betekening van exploten, waaraan de wet rechtsgevolgen verbindt voor bijvoorbeeld het verlenen van verstek of het stuiten van verjaring, is het voor justitiabelen en voor de beroepsgroep van groot belang dat er zekerheid bestaat over de rechtsgeldigheid van een betekening. Ik acht het in het algemeen belang van de volksgezondheid – voorkomen van besmettingen –, de continuïteit van de wezenlijke toegang tot het recht gedurende de coronacrisis en de rechtszekerheid dat voor deurwaarders duidelijk is wat in het relaas van de betekening moet staan. Voor een aantal losse punten van verschillende departementen is op dit moment een tweede spoedwet in voorbereiding. Van de gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om daarin ook dit punt mee te nemen, door te regelen dat van een ‘feitelijke onmogelijkheid’ in de zin van artikel 47 Rv om in persoon te betekenen steeds sprake is zolang de RIVM-richtlijnen voorschrijven dat afstand moet worden gehouden. Dit betekent dat de deurwaarder niet steeds eerst hoeft aan te bellen om aan zijn verplichtingen te voldoen. De inschatting van de situatie of zonder gevaar voor besmetting en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen in persoon kan worden betekend, wordt overgelaten aan de deurwaarder.”

Dit laat onverlet dat de gerechtsdeurwaarders waar mogelijk pro-actief met de debiteur contact zoeken, zoals door de Minister ook aangehaald: ‘De gebruikelijke aanvullende toelichting verstrekt de gerechtsdeurwaarder dan via alternatieve contactvormen als telefoon of mail. Daar waar de gerechtsdeurwaarder beschikt over de contactgegevens, doet de gerechtsdeurwaarder dit op eigen initiatief.’

contact

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de KBvG. Mocht u toch nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.