GDW.magazine en GDW.online, oplossingen voor schuldeiser en schuldenaar

Beste relatie,

Als gerechtsdeurwaarders zijn we lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Deze beroepsorganisatie geeft twee periodieken uit die ook voor u interessant kunnen zijn: GDW.magazine en GDW.online.

De eerste uitgave van het GDW.magazine vindt u hier: https://www.kbvg.nl/download/Publicaties/gdw.magazine-1.pdf.

Via het platform GDW. deelt de KBvG actief haar standpunten en ideeën, worden verrassende samenwerkingsvormen belicht, en gaat ze actief de dialoog aan met de ‘schuldenketen’, beleidsmakers, wetenschappers en andere betrokkenen. Het gaat hierbij om het leggen van verbindingen, het delen van kennis en het faciliteren van oplossingen. Oplossingen voor schuldeisers én schuldenaren.

U kunt zich kosteloos voor het magazine en de nieuwsbrief aanmelden.

GDW.magazine en GDW.online

GDW.magazine verschijnt twee keer per jaar en biedt achtergronden en opinie. GDW.online is een e-mailnieuwsbrief, verschijnt zes keer per jaar en gaat meer in op de actualiteit.

 

Meld u aan en ontvang GDW.

Exploot vrije dagen 2020

Op onderstaande dagen mogen wij geen exploten uitbrengen.

 • 10 april 2020 (Goede Vrijdag)
 • 13 april 2020 (Paasmaandag)
 • 27 april 2020 (Koningsdag)
 • 05 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
 • 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
 • 22 mei 2020 (dag na Hemelvaart, gelijkgesteld aan een feestdag bij Koninklijk Besluit)
 • 01 juni 2020 (Pinkstermaandag)

Houdt u rekening met deze dagen?

Heeft u toch een opdracht die uitgebracht moet worden en weet u niet goed wat u moet doen. Neem dan gerust even contact op!

Art. 47 Rv Corona-betekening in veegwet

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de werkwijze die de als KBvG heeft geadviseerd, de zogenaamde ‘corona-betekening’ ex artikel 47 Rv. Zeker nadat er twee uitspraken werden gepubliceerd die deze wijze van betekening ter discussie stelden.

Die discussie is nu beslecht. Het ministerie van J&V heeft een tweede spoedwet geschreven, waarin onder meer wordt bepaald dat voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van een feitelijke onmogelijkheid steeds sprake is zolang de maatregelen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand houden wegens besmettingsgevaar met Covid-19. Ook wordt bepaald dat dit artikel terug werkt tot en met 16 maart 2020. Die wijziging wordt als volgt gemotiveerd en aangekondigd:

“Bij de betekening van exploten, waaraan de wet rechtsgevolgen verbindt voor bijvoorbeeld het verlenen van verstek of het stuiten van verjaring, is het voor justitiabelen en voor de beroepsgroep van groot belang dat er zekerheid bestaat over de rechtsgeldigheid van een betekening. Ik acht het in het algemeen belang van de volksgezondheid – voorkomen van besmettingen –, de continuïteit van de wezenlijke toegang tot het recht gedurende de coronacrisis en de rechtszekerheid dat voor deurwaarders duidelijk is wat in het relaas van de betekening moet staan. Voor een aantal losse punten van verschillende departementen is op dit moment een tweede spoedwet in voorbereiding. Van de gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om daarin ook dit punt mee te nemen, door te regelen dat van een ‘feitelijke onmogelijkheid’ in de zin van artikel 47 Rv om in persoon te betekenen steeds sprake is zolang de RIVM-richtlijnen voorschrijven dat afstand moet worden gehouden. Dit betekent dat de deurwaarder niet steeds eerst hoeft aan te bellen om aan zijn verplichtingen te voldoen. De inschatting van de situatie of zonder gevaar voor besmetting en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen in persoon kan worden betekend, wordt overgelaten aan de deurwaarder.”

Dit laat onverlet dat de gerechtsdeurwaarders waar mogelijk pro-actief met de debiteur contact zoeken, zoals door de Minister ook aangehaald: ‘De gebruikelijke aanvullende toelichting verstrekt de gerechtsdeurwaarder dan via alternatieve contactvormen als telefoon of mail. Daar waar de gerechtsdeurwaarder beschikt over de contactgegevens, doet de gerechtsdeurwaarder dit op eigen initiatief.’

contact

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de KBvG. Mocht u toch nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Bellen is oplossen!

Bellen is oplossen

Het coronavirus zet het leven van iedereen op zijn kop, en kan óók bij jou voor financiële problemen zorgen.

Je kunt dan te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Bel de deurwaarder zo snel mogelijk, en bespreek je situatie. Dan voorkom je dat de schuld hoger wordt.

Sámen lossen we het op! Voor meer informatie klik hier.

Waar kan ik terecht met vragen over geldproblemen en schulden?

Voor algemene vragen over schuldhulp kan je het beste terecht bij je gemeente. De gemeente kan je vertellen welke regelingen er zijn en welke mogelijkheden er zijn voor hulp bij schulden en geldproblemen.

Kijk ook op de volgende websites voor meer informatie over hulp bij schulden en geldzorgen:

KBvG logo

Corona Virus

In verband met de maatregelen omtrent het corona virus zullen wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Mocht er toch spoed zijn belt u dan 06-17950979. De e-mail zal gewoon beantwoord worden.

Voor uw en onze veiligheid lijkt het ons verstandig om zo min mogelijk fysiek contact te hebben. Wij verzoeken u dan ook om niet naar kantoor te komen en alles zoveel mogelijk telefonisch/ schriftelijk te regelen.

 

 

Vereenvoudiging incassoprocedure en pilot Rechtspraak en gerechtsdeurwaarders

Bericht van de Rechtspraak (link):

 

Den Haag, 04 december 2019,

 

Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken.

 

Zo streven we ernaar om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was eerst nog maximaal 6 weken. Ook werken we samen met de deurwaarders aan begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg. Daarnaast hebben we een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden, zodat vooraf precies duidelijk is welke gegevens de rechter nodig heeft.

Digitale uitwisseling en minder kosten

De Rechtspraak start in de eerste helft van 2020 ook een pilot met digitale uitwisseling van stukken met één of enkele deurwaarderskantoren. Na een evaluatie beslissen we over uitbreiding naar meer rechtbanken en meer deurwaarderskantoren. De minister voor Rechtsbescherming werkt tot slot mede op aandringen van de Rechtspraak aan een wetsvoorstel om de kosten van de gang naar de rechter in incassozaken omlaag te brengen.

 

 

 

Feestdagen

Feestdagen

 

Het Ministerie van Justitie heeft de volgende dagen voor het einde van het jaar vastgesteld waarop wij geen ambtshandelingen mogen verrichten:

 • Woensdag 25 december 2019 ( 1e Kerstdag)
 • Donderdag 26 december 2019 ( 2e Kerstdag)
 • Vrijdag 27 december 2019 ( gelijkgestelde dag)
 • woensdag 1 januari 2020 (nieuwjaarsdag)

Heeft u toch een exploot die een dezer betekend moet worden, neem dan even contact op.

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een platform dat mensen met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie. SNG is sinds 2018 mede-initiator van dit platform.

Via Schuldenwijzer kan iemand met DigiD inzicht krijgen in zijn eigen schuldenlast en dit delen met andere partijen zoals schuldhulpverleners, waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen.

Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoen vanzelfsprekend aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG. Het is inmiddels een bestaande voorziening. Sinds 20 juni 2019 is als eerste stap de beslaginformatie uit het Digitaal Beslagregister beschikbaar voor burgers.

Heeft u vragen over de schuldenwijzer, kijk dan bij de veelgestelde vragen.

Contact opnemen met ons kan natuurlijk ook.