Explootvrije dagen

Explootvrije dagen zijn de door het Ministerie van Justitie vastgestelde data waarop een gerechtsdeurwaarder geen ambtshandelingen mag uitvoeren.

 • De volgende data gelden voor 2021:
 • 02 april 2021 (Goede Vrijdag)
 • 04 april 2021 (Eerste Paasdag)
 • 05 april 2021 (Tweede Paasdag)
 • 27 april 2021 (Koningsdag)
 • 05 mei 2021 (Bevrijdingsdag)
 • 13 mei 2021 (Hemelvaart)
 • 14 mei 2021 (Gelijkgestelde dag na Hemelvaart)
 • 23 mei 2021 (Eerste Pinksterdag)
 • 24 mei 2021 (Tweede Pinksterdag)

Heeft u exploten met een deadline op één van deze dagen, neem gerust contact op! We zoeken samen naar een oplossing!

Convenant KBvG en J&V

Donderdag 29 oktober

Gerechtsdeurwaarders en Justitie sluiten convenant

Ministerie van JenV en de KBvG gaan samen positie gerechtsdeurwaarders versterken

 Den Haag – De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en het ministerievan Justitie en Veiligheid zetten de komende jaren samen stappen om de continuïteit en kwaliteit van de beroepsgroep ook in de toekomst te waarborgen. Dat hebben ze afgesproken in een convenant dat is ondertekend door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en door KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk. Het is de eerste keer dat Justitie een dergelijk convenant sluit met een juridische beroepsgroep.

 Gerechtsdeurwaarders spelen een belangrijke rol in het Nederlandse rechtsbestel, als onafhankelijke uitvoerders van gerechtelijke uitspraken. Onderdeel van de afspraken is dat er regelmatig overleg plaatsvindt op alle niveaus en dat de positie van gerechtsdeurwaarders beter wordt meegenomen bij de totstandkoming en wijziging van wetgeving. Daarnaast worden – in lijn met de Commissie-Oskam – de tarieven verhoogd en worden grenzen gesteld aan de prijsafspraken die gerechtsdeurwaarders en opdrachtgevers mogen maken. Mensen met schulden weten zo beter waar ze aan toe zijn, en gerechtsdeurwaarders zullen met passende tarieven beter in staat zijn hun onafhankelijke rol zorgvuldig in te vullen.

Bij het convenant is een bijlage gevoegd met 31 onderwerpen, die in de samenwerking tussen de KBvG en het ministerie de komende jaren op de agenda zullen staan. Daarbij komen belangrijke prioriteiten van de KBvG en het ministerie aan de orde zoals verdere digitalisering, transparantie van vermogen, de rol bij problematische schulden en een tarief bij het voorkomen van een beslag of ontruiming.

Minister Dekker over het convenant: “Door de coronacrisis neemt het risico op onbetaalde rekeningen toe en komen mensen met schulden verder in de problemen. Juist daarom is er behoefte aan onafhankelijke deurwaarders die ervoor zorgen dat schulden ingelost worden en tegelijkertijd rekening houden met de situatie van personen die moeten betalen. Met deze afspraken kunnen deurwaarders hun rol ook in de toekomst goed blijven vervullen.”

“Het convenant betekent een wederzijds commitment richting een gezamenlijke toekomst,” zegt KBvG-voorzitter Van de Donk, die eind deze maand afzwaait als voorzitter van de KBvG. “We hebben een gemeenschappelijk belang in het versterken van de positie van de gerechtsdeurwaarder, als onmisbare schakel in het rechtsstelsel. Hiermee zetten we een belangrijke stap voor de continuïteit van de beroepsgroep.”

 Over de KBvG

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid.

Tarieven gerechtsdeurwaarders na 20 jaar bijgesteld: de KBvG heeft gereageerd.

De tarieven die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening brengt bij burgers en bedrijven met schulden, worden per 1 januari 2021 – na bijna 20 jaar –  in een AMvB integraal verhoogd. Eerdere onderzoeken (2016 en 2019) toonden aan dat de tarieven niet meer kostendekkend waren. De AMvB is in consultatie gegaan en de KBvG heeft daarop gereageerd.

De aanpassing volgt uit het advies van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Deze staatscommissie onderzocht de kostprijs van de ambtshandelingen in opdracht van de minister en kwam in juli 2019 met het rapport ‘Tussen ambt en markt’.In dit rapport is aangegeven dat verdere waarborging van de onafhankelijke en onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder gewenst is en dat aanpassing van de tarieven daar een noodzakelijk onderdeel van is. De huidige tariefstructuur in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder (Btag) dateert van het jaar 2001. In de tussentijd zijn deurwaarderskantoren verder geprofessionaliseerd en zijn de werkzaamheden veranderd. De commissie zegt in haar advies dat de dossiers complexer zijn geworden, er vindt meer communicatie plaats met vooral schuldenaren en de reistijden zijn toegenomen. De huidige Btag-tarieven zijn hierdoor niet voldoende om kostprijs van de ambtshandelingen te dekken.Redelijke vergoeding

Het kabinet nam eerder de aanbevelingen van de commissie over. De nieuwe tarieven zorgen ervoor dat de gerechtsdeurwaarder zijn werk op een maatschappelijk verantwoorde manier en in onafhankelijkheid kan doen. Met de Algemene maatregel van bestuur, die nu ter consultatie is voorgelegd, wil de minister de tarieven met ingang van 1 januari 2021 aanpassen.

Reactie KBvG

De KBvG onderschrijft nut en noodzaak van de herijking. Het komt de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder ten goede dat de tarieven de gemiddelde kostprijsontwikkeling volgen.

In navolging van de adviezen uit het rapport Oskam, adviseert de KBvG echter om ook voor de toekomst de indexerings-methode te wijzigen. Ook zal naar een verhoging voor de vergoeding van de verdeelkosten moeten worden gekeken.

van: www.kbvg.nl

GDW.magazine en GDW.online, oplossingen voor schuldeiser en schuldenaar

Beste relatie,

Als gerechtsdeurwaarders zijn we lid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Deze beroepsorganisatie geeft twee periodieken uit die ook voor u interessant kunnen zijn: GDW.magazine en GDW.online.

De eerste uitgave van het GDW.magazine vindt u hier: https://www.kbvg.nl/download/Publicaties/gdw.magazine-1.pdf.

Via het platform GDW. deelt de KBvG actief haar standpunten en ideeën, worden verrassende samenwerkingsvormen belicht, en gaat ze actief de dialoog aan met de ‘schuldenketen’, beleidsmakers, wetenschappers en andere betrokkenen. Het gaat hierbij om het leggen van verbindingen, het delen van kennis en het faciliteren van oplossingen. Oplossingen voor schuldeisers én schuldenaren.

U kunt zich kosteloos voor het magazine en de nieuwsbrief aanmelden.

GDW.magazine en GDW.online

GDW.magazine verschijnt twee keer per jaar en biedt achtergronden en opinie. GDW.online is een e-mailnieuwsbrief, verschijnt zes keer per jaar en gaat meer in op de actualiteit.

 

Meld u aan en ontvang GDW.

Bellen is oplossen!

Bellen is oplossen

Het coronavirus zet het leven van iedereen op zijn kop, en kan óók bij jou voor financiële problemen zorgen.

Je kunt dan te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Bel de deurwaarder zo snel mogelijk, en bespreek je situatie. Dan voorkom je dat de schuld hoger wordt.

Sámen lossen we het op! Voor meer informatie klik hier.

Waar kan ik terecht met vragen over geldproblemen en schulden?

Voor algemene vragen over schuldhulp kan je het beste terecht bij je gemeente. De gemeente kan je vertellen welke regelingen er zijn en welke mogelijkheden er zijn voor hulp bij schulden en geldproblemen.

Kijk ook op de volgende websites voor meer informatie over hulp bij schulden en geldzorgen:

KBvG logo

Vereenvoudiging incassoprocedure en pilot Rechtspraak en gerechtsdeurwaarders

Bericht van de Rechtspraak (link):

 

Den Haag, 04 december 2019,

 

Als een rekening niet betaald wordt, beland je soms in een incassoprocedure bij de rechter. De Rechtspraak wil deze procedure voor schuldenaars en schuldeisers eenvoudiger, sneller en toegankelijker maken.

 

Zo streven we ernaar om vanaf april 2020 altijd binnen 2 weken uitspraak te doen bij onbetwiste vorderingen. Die termijn was eerst nog maximaal 6 weken. Ook werken we samen met de deurwaarders aan begrijpelijke dagvaardingen met een duidelijke uitleg. Daarnaast hebben we een landelijke checklist ontwikkeld voor deurwaarders en incassogemachtigden, zodat vooraf precies duidelijk is welke gegevens de rechter nodig heeft.

Digitale uitwisseling en minder kosten

De Rechtspraak start in de eerste helft van 2020 ook een pilot met digitale uitwisseling van stukken met één of enkele deurwaarderskantoren. Na een evaluatie beslissen we over uitbreiding naar meer rechtbanken en meer deurwaarderskantoren. De minister voor Rechtsbescherming werkt tot slot mede op aandringen van de Rechtspraak aan een wetsvoorstel om de kosten van de gang naar de rechter in incassozaken omlaag te brengen.

 

 

 

Feestdagen

Feestdagen

 

Het Ministerie van Justitie heeft de volgende dagen voor het einde van het jaar vastgesteld waarop wij geen ambtshandelingen mogen verrichten:

 • Woensdag 25 december 2019 ( 1e Kerstdag)
 • Donderdag 26 december 2019 ( 2e Kerstdag)
 • Vrijdag 27 december 2019 ( gelijkgestelde dag)
 • woensdag 1 januari 2020 (nieuwjaarsdag)

Heeft u toch een exploot die een dezer betekend moet worden, neem dan even contact op.

Hoge Raad schept duidelijkheid over betekening aan het briefadres

De KBvG heeft schriftelijke opmerkingen ingediend bij de Hoge Raad die hebben geleid tot beantwoording van de prejudiciële vragen over de betekening aan het briefadres. Na de jarenlange verdeeldheid bij feitelijke instanties over of nu op een briefadres of openbaar moet worden betekend luidt het verlossende antwoord dat voor de toepassing van de artikelen 45-47 Rv een briefadres worden aangemerkt als een gekozen woonplaats in de zin van artikel 1:15 BW.

Bij een bekend briefadres is voor openbare betekening geen plaats, tenzij de deurwaarder moet aannemen dat het briefadres niet (meer) juist is en de stukken de betrokkene niet zulen bereiken bij betekening aan het briefadres. De rechter van de plaats van het briefadres is als rechter van de gekozen woonplaats de bevoegde rechter als bedoeld in artikel 99 lid 1 Rv.. Het voorgaande heeft geen gevolgen voor exploten die voor 1 augustus 2019 openbaar zijn of zullen worden betekend. Lees verder op rechtspraak.nl